regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Akademii Wyprawyfoto.com.pl

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01.03.2020 roku
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania platformy akademia.wyprawyfoto.com.pl
 4. Platforma akademia.wyprawyfoto.com.pl prowadzona jest przez firmę Marcin Dobas, Rolnicza 242D 05-092 Łomianki NIP 1181795497 REGON 386275634 , która jednocześnie jest jej właścicielem i usługodawcą.
 5. Możesz skontaktować się z Usługodawcę pisemnie – adres do doręczeń: Rolnicza 242 D 05-092 Łomianki, poprzez e-mail wysyłając e-mail na adres: kontakt@wyprawyfoto.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 725185274.
 6. Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca stronę akademia.wyprawyfoto.com.pl
 7. Platforma akademia.wyprawyfoto.com.pl oferuje odpłatne treści w postaci kursów online będącymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 8. Usługodawca udziela odpłatnych licencji po dokonaniu opłaty bez możliwości wprowadzania tych utworów lub ich fragmentów do obrotu.
 9. Do korzystania z Platformy niezbędny jest podłączone do sieci Internet, urządzenie takie jak komputer, smartphone czy tablet, przeglądarka stron WWW oraz konto pocztowe e-mail za pośrednictwem, którego Użytkownik otrzyma dane dostępowe do zakupionego kursu
 10. Usługodawca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Użytkownika z Internetem.
 11. Usługodawca nie ponosi  odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usług świadczonych przez, wynikających z problemów ze sprzętem, oprogramowaniem Użytkownika lub połączeniem z Internetem Użytkownika.
 12. Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego dostępu wykraczające poza zakres dozwolonego użytku osobistego
 13. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim, w szczególności nie rozpowszechniać ich, nie udostępniać podmiotom trzecim, nie wykorzystywać w celach komercyjnych.
 14. W razie jednoczesnego logowania się z więcej niż jednego urządzenia za pomocą tych samych danych dostępowych przekazanych Użytkownikowi, dostęp może zostać zablokowany.
 15. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania Materiałów i korzystania z nich poza Platformą.
 16. Złożenie zamówienia na korzystanie z dostępnych usług oferowanych przez Usługodawcę następuje za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie w przycisk „ Zamawiam i płacę”, a następnie opłacenie usługi za pośrednictwem wybranej formy płatności.
 17. W przypadku nieopłacenia zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy.
 18. Nieopłacone zamówienia zostają anulowane.
 19. Dokonanie płatności przez Użytkownika jest równocześnie zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie wybranej usługi elektronicznej
 20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Platformy, np. ze względu na prace konserwacyjne.
 21. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych Umową, a także świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pomocą za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@wyprawyfoto.com.pl lub telefonicznie pod numerem 725185274
 22. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w najkrótszym możliwym terminie nie dłuższym niż 30 dni
 23. Umowy z Usługodawcą w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpienia od Umowy. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres kontakt@wyprawyfoto.com.pl informujący o odstąpieniu
 24. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną., nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 25. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników sklepu jest Usługodawca.
 26. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Usługodawcę zostały opisane w Polityce Prywatności
 27.  Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”).
 28. Użytkownik podając swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 29. Sposób gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest szczegółowo uregulowany w Polityce Prywatności.

Copyright © 2020 akademia.wyprawyfoto.com.pl.